Könyvajánlók – 2023

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
M. Simon Katalin: Egyszer egy időben c. mesekönyvéhez

M. Simon Katalin kedves, közvetlen hangon, választékos szókinccsel tárja elénk az erdélyi, székely ízekkel fűszerezett, mozgalmas, fordulatos, természetközeli történeteit, melyek sokszor megszokott mesei szereplőket és fordulatokat elevenítenek ugyan meg, de igen változatosan, s a modern köntösben frissítően hatnak.

Ezek a mesék gazdag érzelemvilágba varázsolnak, csodaforrás fakad bennük, a csalafinta róka mellett beszélő, bölcs korsó, szelekótya szél – általa az eredetmesék, mítoszok világában találjuk magunkat –, csintalan palacsinta vagy épp egy emberi lélekkel megáldott, elvágyó marabu jelenik meg, több tárgy és erdei állat bőrébe bújva az ösztönöket, a kiszolgáltatottságot, a melegséget nyújtó gondoskodó szeretetet is megélhetjük, magunkra, saját érzéseinkre ismerhetünk.

Az elsősorban gyerekeknek szóló mesekönyv végén a felnőttek figyelme is fontos felismerésekre irányul: mekkora kincs is az idő és a lelki tisztaság! Nyissuk ki ennek a csodavilágnak a kapuját!

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Lám Etelka: Opálgyűrű, varázssíp c. mesekönyvéhez

     Képzeljünk el egy világot, ahol minden valóságos, de mindennaposak benne a varázslatok! A melegség mellett szeretetet is áraszt a napsugár, a vadállatok is kiszolgáltatottak, törődésre szorulnak, a kis sárkány félelemben tartja az embereket, de később segíti őket.

     Izgalmas a bolti raktár is, de hol Afrikában, hol Izlandon találjuk magunkat, megismerjük a jó tündéreket, a törpéket, Lala bohócot, az ikreket. Krimiszerű nyomozás, bonyodalmak színezik a szürke valóságot. Kristályhegy, gyémánt, opálgyűrű titka tárul fel. Időutazást tehetünk a janicsárok világába. A felfedezés vágya fűti a szereplőket, megtapasztalhatjuk a bátorságot, tanulhatunk a természetről, az emberek közti kapcsolatokról. Boldogság-nélkülözés, együttérzés, fogság-szabadság, aggodalom, tisztelet – minderre kedvesen tanítanak a történetek, a szívtelen emberek alul maradnak, jobbá lesznek.

     Sokszor turpisság, találékonyság, bátorság, tündérsíp kell mindehhez, de minden jó, ha a vége jó…

     Jó kalandozást Lám Etelka mesevilágában!

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Kutasi Horváth Katalin: Vurlicerka c. verseskötetéhez

A vurlicerka olyan játékos szó, ami kifejezi léthelyzetemet, lehetőségeimet. Bűvös köreimből ritkán van módom kitörni, a verkli könyörtelenül ugyanazt a kottát játssza, de lélekceruzám gyakran varázsolja színesebbé a hétköznapok dallamát, igaz, el is tud kopni…

Kísérletezgettem a régi versformákkal, mértékekkel, s egyensúlyoztam (kerestem a harmóniát) az egykori gondolatok sínpárjain, korábban élt lélekmások lábnyomaiban, miközben a talaj ingoványosabbá, bizonytalanabbá vált alattam.

A visszaemlékezések, az őszinte, vallomásos kitárulkozások sok helyen megbújnak soraimban, rátaláltam költőelődeim kódolt üzeneteire. Az elégikus, szerető fájdalommal teli hangvétel, a röpke önbecsapásokat és derűs optimizmust elhessentő realitás, a kényszerű szembenézés határoz meg, s ezáltal lírámat is.

Felelevenítem az átélt csodákat, hogy feldolgozzam a hiányt, s hogy hálás lehessek azért, mit megélhettem! Tán átérzik olvasóim is…

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Baranyai Attila (Anisse): Lét.buborékok 02. minikötetéhez

  Anisse haiku-buborékjai újra felpezsegnek. Létkérdéseket feszegetnek, a jó és a rossz fogalmát lengik körbe, felvillantanak egy-egy borgőzös hajnalt, buja gondolatot, vágyálmok is rejtőznek bennük. A múló és visszatérő érzések, hangulatok kipattanásának lehetünk tanúi. Megjelenik a természet, kizöldül a rét, virágba borul a táj, az ősz rozsdája fogja be a leveleket, fagyos lehelet lengi be a vidéket, a szívet.

  Előtörnek a megkopott emlékek, megjelenik valamiféle bizarr fény, kísérteties homály. Több érzékszervünkre hatnak. Színeket látunk, csörrenést, csikordulást hallunk. Felsír az örök szerelem vágya, s felhangzik az eksztázis sikolya. Belekarmol a létbe a fájdalom, de a csacska macska játékossága egy kis időre elfeledteti a gondokat.

  A versek megragadják az elmúlást, a végtelenséget. Sztoikus nyugalmat árasztanak, ott vibrál bennük a nyugtalanság, beteg árnyék vetül a szétpattanó lét-buborékokra. Elégikussá teszi nagy részüket a bennük feszülő ellentét, de némelyikük könnyed, szinte szenvtelen, egyszerű hangulatokat ragadnak meg, s felhívják figyelmünket arra, hogy milyen sebezhetőek vagyunk. Óvjuk őket!

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Kutasi Horváth Katalin: Visszhangok 02. c. minikötetéhez

  Lélekvisszhangok és olykor üvöltő visszhangtalanság: talán fel is erősödtek a lágyan kísértő hangok bennem, s a fájó csend kínjai még inkább. Csábító hegycsúcsok, döngicsélő múlt, kidőlt fák, vérző szívek és napnyugták bukkannak fel a haikuimban. Bevillannak derűs, meghitt, békés és feldörrennek félelmetes, megrázó, örökre mély nyomot hagyó emlékek; meredezik a köd, felsejlenek a tarajos sziklák, gyöngyöznek és a nap tüzében égnek a keresztek; fagyos napkelték dermedtsége hasít a város fölött, Meseország jégcsapjai szemeznek, a szűzi titkokban szaporodnak a lábnyo­mok. Mindent a visszahozhatatlan szépség, az elmúlás fájdalma, a kiüresedett jelen árnya leng be. Több a fagy, mint az izzás. Elfüstölög a lét.

  Egy korszak lezárult, így a számvetés igénye is ott bujkál soraimban, de tagadhatatlan, hogy még erőteljesen benne élek, s meghatározza lelkületemet, nyitok ugyan az újra, de még ezernyi sóhaj húz vissza a múltba. A végtelenségig rezegnek majd itt megzendített lélekhúrjaim, mélyen bennem maradnak ezek a zöngék, s remélem, olvasóimban is.

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Szabó Eszter Helka: Cívisablakok c. minikötetéhez

  A költő a cívisvárosban él, ahova férjhez ment, s mit oly hamar megszeretett a Balaton-part és az Alföld után, s mely ihlet forrásává lett most haikuiban is. Férje még gyermekként került Debrecenbe, együtt nőtt fel a várossal, tőle is sok mindent hallott, házuk és lakóinak sorsát összefonta verseiben Szabó Eszter Helka, kit gyermekkorától fogva izgatott a szövevényes múlt, s Szabó Magda szemével figyelte a város utcáit, a házak homlokzatát, titkokat rejtő ablakait.

  Könyvecskéjében nemrég elhunyt tanár apósára emlékezik, ki bejáró diákként a Debreceni Református Kollégium lépcsőit koptatta, s több versben is érezhető személyiségének hatása, a matematika racionalitása és a latin nyelv szépségeinek tisztelete, megbecsülése.

  Megjelenik a könyvben a szerelem, a bánat, az elvágyódás, befurakszik a sorokba a betegség, a kiszolgáltatottság. Ez a könyv a költő gyászfolyamatának eredménye, s nemcsak a halottnak való emlékállítás, de a város múltját is rögzíti. A jól megragadott hangulatképek ablakokat tárnak nemcsak Debrecenre, de az olvasóra is!

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Domokos Edit: Felhőmadár c. minikötetéhez

  Domokos Edit az írás mellett szívesen fotózik is, a pécsi Szivárvány fotóklub vezetőjének, Csizmadia Sándornak is köszönhető, hogy miután a költő lencsevégre kapta az elsuhanó madárra emlékeztető felhőt, biztatására beindult a lelkében valami, mely ötvenöt haikut eredményezett.

  Hatalmas erejű, ám ellentétes érzések kavarognak verseiben. Nyíló virágok illata leng, zöld rétek, elbűvölő havas hegyek merednek. Lelke az égbe kapaszkodik, a fellegek közé, de vágy-ólmai a földre húzzák. Melegséget áraszt, s ő maga is erre áhítozik, de a fény kihuny, minden elillan, minden egész darabokra hullik… Bár a lemondás és a tűrés korlátai közé szorult, a derűt sugározza!

  A költő álmaiból szőtt valóság gyakran szertefoszlik, mint ahogy a felhők is változtatják alakjukat, messze úsznak, s olykor elszórják bánatukat, mintha siratnák a földi lelkeket. Kételyek kötik gúzsba, elkomorodik az ég. Érzései hullámvasútján utaztat minket, miközben elgondolkodunk, s fájón rezdül a szárnyunk, hisz vele repülünk!

Kutasi Horváth Katalin: Könyvajánló
Jószay Magdolna: Évszakok körtánca c. minikötetéhez

  Ahogy az évszakok váltják egymást körülöttünk, olyan témasorrendben következnek egymás után Jószay Magdolna haikui immár második minikönyvében, melyben szintén a természet játszik főszerepet, de már nem ötletszerűen, ösztönösen feltárva lelkivilágát, hanem nagyon is tudatosan, az évszakok körtáncát követve. A tavaszról, a nyárról és az őszről 15-15-15 verset olvashatunk, majd tíz db téli hangulatkép követi őket.

  Haikuiból érezhető, hogy a természettel szoros kapcsolatban él, meghatározza érzéseit, hangulatait, s a sok negatív hatás közepette ebben a közegben képes megnyugodni, feldolgozni bánatát, megoldani problémáit. Képes jobbá válni, megújulni, tovább lépni általa.

  Megragad minden apróságot, örül minden szépségnek, hisz a természetben mindenhol orvosságra, harmóniára, egyensúlyra talál, s nincs olyan pöttöm látnivaló, melyet ne csodaként élne meg, s mi ne ösztönözné arra, hogy elraktározza, hisz nemesedik, gyógyul általa a teste-lelke. A mi figyelmünket is ráirányítja a környező gyönyörűségekre.   

Vélemény, hozzászólás?