Kategóriák
KÖNYV

Sárváry Mariann: Ecsetem és tollam [KMI A 014]

Sárváry Mariann: Ecsetem és tollam [KMI A 014]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Sárváry Mariann könnyedén navigál az irodalom tengerén, miközben belevegyül régebbi korok örvényeibe, s otthonosan mozog akár a görög mitológiában, Dante vagy Balassi Bálint, de ha úgy adódik, Camus vagy a nyugatosok világában. Nemcsak átérzi Dsida Jenő, Radnóti Miklós, Tóth Árpád, vagy az akár több száz évvel ezelőtt élt alakok örömét-fájdalmát, de átveszi ritmusukat, szóhasználatukat, nyelvi sajátosságaikat is, így érdekesen ötvözi egységbe a múltat a jelennel, az egykori formába öltve gondolatait, érzéseit, korunk jelenségeit, ellentmondásait…

Paolo és Francesca többször is felbukkan írásaiban, s miközben megelevenednek a krúdysan  letűnt korok ismert alakjai, vagy felélednek régmúlt idők jellegzetes tárgyai, az időutazó közvetítésével minden üzen a mának. Párhuzamokat állít bölcsességeihez, értékítéletet sugall a sorok között, az erkölcsi tanulságot viszont nekünk kell levonni.

Az igényes – és színes, a szerző saját festményeivel illusztrált – könyv versparafrázisait és novelláit – mint Boccaccio Dekameronjában – a járvány foglalja keretbe.

Kategóriák
KÖNYV

Kisznyér Ibolya: Lebegés [KMI A 013]

Kisznyér Ibolya: Lebegés [KMI A 013]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Kisznyér Ibolya elégikus hangú verseskötetében egy különös világ tárul fel: az álom, a régmúlt és a valóság, a jelen, az érzékelhető és a homályosan észlelt, a megélt és elképzelt, az embereket elválasztó vagy összekötő világok közti lélekutazó gondolatai, érzései mutatkoznak meg, ki néha az élet és a halál mezsgyéjén is szétnéz. Filozofikusan elmereng az élet dolgain, meditációja pedig bölcs felismeréseket eredményez.

Lázadozhatna, elégedetlenkedhetne, s negatív véleményét erőteljesebb hangon is kifejthetné, de nem teszi, nagyon távol áll tőle mindez, hisz finom és érzékeny lélek, s amúgy is: csendes és józan hangjának jóval nagyobb súlya van. Megállapít, csóválja a fejét, felméri a kisember helyzetét, lehetőségeit, tetterejét a nagyvilágban, és sztoikusan tudomásul veszi, keresi azt a harmóniát, amit ő maga képes megteremteni, azt a szeretetet, amit családja, környezete visszatükröz számára.

Kategóriák
KÖNYV

Czégény Nagy Erzsébet – Nagy János: Két világ [KMI A 012]

Czégény Nagy Erzsébet - Nagy János: Két világ [KMI A 012]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

A különleges kötet mély érzelmekkel bíró, egymásra is fogékony, egymást is megihlető finom lelkei összeillenek, együvé tartoznak, ízig-vérig költők. Egybeforrt a szerzőpárosnak nemcsak a szívük és érzésviláguk, de az életük is. Mindketten rendkívül érzékenyek a külvilág dolgaira. Benyitnak a csendkapukon, fojtott titkokra éreznek rá, elégikus hangulatú műveikben (nemcsak a verseikben, de Czégény Nagy Erzsébet elbeszéléseiben és Nagy János filmforgatókönyv-vázlataiban, sajátosan áradó gondolatfolyamaiban is) ott lapulnak a széttört életek árnyai, hangulatréseiken ott süvít a hiány, de érződik a jövőbe vetett, újraépített, egymásba kapaszkodó hitük is, mely optimizmust, derűt áraszt.
Álmok, vágyak lebegnek körülöttük, összesimul a lelkük, érzik, figyelik egymást, eggyé válnak idegsejtjeik. Átlelkesítik a tájat, eluralkodik szívükben a végtelen, kifeszítik a pillanatot. Titokzatos kincsekre vár bennük az ébredés, feloldódik körülöttük a magány, a csend és a távolság is új értelmet kap így…

Kategóriák
KÖNYV

Horváth-Tóth Éva: Magamba loplak [KMI A 011]

Horváth-Tóth Éva: Magamba loplak [KMI A 011]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Közvetlen hangú, választékos nyelvezetű, sajátos szókinccsel felvértezett, néhol Petőfit, máskor József Attilát, Shakespeare-t, Weöres Sándort idéző, egyéni, különleges hasonlatokat, metaforákat, megszemélyesítéseket halmozó, könnyed, játékos, dallamos ritmusú, sodró erejű líra Horváth-Tóth Éváé, mely szép párhuzamokra, ellentétezésekre épül. Pőrén feltárulkozik lelke mélysége, mindennel tud azonosulni!
A szerelem szomj, gyönyörű szenvedés számára. Az összetartozást, a ragaszkodást, a  meghittséget tárja fel, megbújnak a háttérben a természet elemei. Szelíd, józan, szeretetteljes a hangja, finom, érzékeny a lelke, akár vágyairól, hitéről, az elmúlásról, az anyai kötődéséről, szeretetéről vall, vagy gondolatfüzérei segítségével mereng el filozofikusan!
Elegáns nyelvi megoldásaival, bátor kitárulkozásával, őszinte hangjával, bájos esendőségével, a versek szerkesztésében a maximalizmusra való törekvésével azonnal belopja magát az olvasók szívébe.

Kategóriák
KÖNYV

Vizsy Edit : A kék szitakötő [KMI A 009]

S. Vizsy Edit : A kék szitakötő [KMI A 009]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Hol található és hányszor bukkan fel ez a bizonyos kék szitakötő? Mi lehet a szerepe a történet során? Egy váratlan fordulatokban és izgalmas párbeszédekben bővelkedő regényt olvashatunk S. Vizsy Edit tollából, ki ösztönösen éppoly jártas az érzelmek közvetítésében, mint az érdeklődés fenntartásában, s nem tálal mindent készen, inkább elgondolkodtat, miközben időben, térben és erkölcsi megítélésben is messzire röpít minket a jelenből. Egy kis westernszerűség, krimijelleg, szerelem, bonyodalom, s nem kevés kaland, mi az olvasóra vár.

Kategóriák
KÖNYV

Kamarás Klára emlékére (1932-2022) [KMI M 006]

Kamarás Klára emlékére (1932-2022) [KMI M 006]
Kategória:
Sorozat:
Kiadó:
Közzétett: 2022
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Kamarás Klára most szomorú halálában üzen 22 kötetében felhalmozott gondolatkincsei, szellemi testamentuma által, melyből e válogatás összeállt.
Alkotói minta, ahogy az élethez és a halálhoz, az örömhöz és a nehézségekhez viszonyult, mint bölcs halandó, ki rezignáltan szemlélődve mindig megtalálta az egyensúlyt, a megbecsülendő, követendő értékeket, a lét értelmét, és ahogy lázongás helyett tanított, megszállottan alkotott.
Egyszerű, letisztult formák, kendőzetlen valóságábrázolás, éles lényeglátás, szelíden bölcs szókimondás jellemzi. Józanul, mégis érzékeny, gazdag érzelemvilággal viszonyul a valósághoz, annak bonyolult szövevényéhez.

Kategóriák
KÖNYV

Kutasi Horváth Katalin: Vurlicerka [KMI A 007]

Kutasi Horváth Katalin: Vurlicerka [KMI A 007]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2023
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Nosztalgikus megszállottság, kísérletezgetés a régi formákkal, mértékekkel, egyensúlyozás az egykori gondolatok sínpárjain, vagy korábban élt lélekmások lábnyomaiban: ezt tapasztaljuk a versek olvasása során. A költő szeretne visszatalálni a kedves régi kerékvágásokba, de azokat a sors kegyetlen viharai szinte teljesen elmosták… Visszaemlékezések, őszinte, vallomásos kitárulkozások bújnak meg a sorokban. Az elégikus, szerető fájdalommal teli hangvétel, a röpke önbecsapásokat és derűs optimizmust elhessentő realitás, a kényszerű, mégis csendes és fegyelmezett szembenézés határozza meg ezt a lírát.

 

Kategóriák
KÖNYV

Kutasi Horváth Katalin: Turbéklyó [KMI A 003]

Kutasi Horváth Katalin: Turbéklyó [KMI A 003]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2022
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

A történetekben olykor összemosódnak nemcsak az idősíkok, de az alakok is, érzelmeik is, mint ahogy egymásba mosódnak a turbékoló galambok körvonalai. Az író tárgyiasul, vagy inkább a tárgyak kelnek életre? Emberré lelkesülnek, miközben az emberek ellelketlenednek?
A múlt kevésbé veri vasba, mint a jelen, s a jövő nem a láncok lazulását kínálja, csak azt, hogy a súlyos béklyó ellenére is képes lehet felrepülni.

 

Kategóriák
KÖNYV

Petres Katalin: Ajándék [KMI A 004]

Petres Katalin: Ajándék [KMI A 004]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2022
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Petres Katalin kötetét a reménybe vetett hit, a makacsul mardosó fájdalom, a feldolgozhatatlan veszteség: a korán elveszített anya és gyermek hiánya járja át. A szeretet hátrahagyott testamentuma ez.
A kettős érzelmeket keltő, furcsa áprilisok és a kegyetlen januárok fájó visszatérése, a belső könnyek áradása, a megbocsájtás, a sors, az elkerülhetetlen végzet határozza meg a költő tudatát, melyben az ima teremthet kis időre szívbéli nyugalmat. Költők szavaiból sző verseket, emléküket, erkölcsi tanításukat átörökíti, természeti képeket tár elénk, mély értelmű bölcsességeket, lappangó titkokat és téli álmokat…
A Szilágyság, a kárásztelki ház átlelkesül a szekeret hajtó időben, a felhőkön nyújtózó álmok, különös éjek során…

Kategóriák
KÖNYV

Dobrosi Andrea: Négy szirom [KMI A 006]

Dobrosi Andrea: Négy szirom [KMI A 006]
Kategória:
Kiadó:
Közzétett: 2022
Kiadó: Kortárs Magyar Irodalom

Dobrosi Andrea nem szokványos novelláival beavat minket különleges látásmódjába. Közvetlen hangon szól, belelát a tárgyak, a morfondírozó lelkek, akár az állatok gondolataiba, érzéseibe.
Hosszabb versei modernül időtállóak, a mai képek, kifejezések mellett klasszikus megoldások és ritkább, választékos szavak is felbukkannak bennük. Versei ritmikája magával ragadja olvasóit. Hasonlatai, metaforái egyszerűek és találóak, logikussá varázsolják a kijelentéseket. A játékos, könnyed formák mély, elvont gondolatokat teremtenek… Szókimondó, vallomásos én-lírája sokszor komor, József Attila-i hangulatú.
Rövid versei felvillanó mécsesek a nemrég távozottaknak, elgondolkodtató tankák, apevák, haikuk, ikuk…
A kötetet záró tömör gondolatok mélyre lenyúló bölcsességek, tanácsok, megtapasztalt igazságok tükrei.